M&V Investments

M&V Investments je vodeća brokerska kuća na našim prostorima, koja zauzima lidersku poziciju na tržištu kapitala.

Kao berzanski posrednik u trgovini svim hartijama od vrednosti, pruža usluge u oblasti trgovanja prilikom preuzimanja društva, gde svim zainteresovanim ponuđačima izlazi u susret, pružajući brojne usluge:

 • Pripremu strategije preuzimanja društva
 • Pripremu terminskog plana preuzimanja
 • Pripremu obaveštenja o nameri i teksta ponude za preuzimanje
 • Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti
 • Koordinaciju sa bankom prilikom pripreme dokaza o obezbeđenim novčanim sredstvima
 • Podnošenje zahteva za odobrenje objavljivanja ponude Komisiji za hartije od vrednosti sa potrebnom dokumentacijom
 • Obaveštavanje akcionara, Centralnog registra hartija od vrednosti, Beogradske berze i ciljnog društva o otvaranju ponude
 • Praćenje toka deponovanja hartija
 • Praćenje toka saldiranja
 • Objavljivanje izveštaja o preuzimanju

M&V Investments, kao brokersko dilersko društvo, pruža i usluge investitorima kroz:

 • Otvaranje i vođenje vlasničkog računa hartija od vrednosti u Centralnom registru
 • Izdavanje izvoda o stanju na vlasničkom računu na zahtev klijenta
 • Izvršavanje naloga za prenos hartija od vrednosti i upis prava trećih lica (nasleđivanje, poklon i dr)
 • Prijem, provera pokrivenosti naloga (u novcu, odnosno hartijama od vrednosti) i izvršavanje naloga kupovine i prodaje na Berzi
 • Prijem, provera vlasništva nad hartijama od vrednosti i izvršavanje naloga za deponovanje
 • Usluge konsaltinga potencijalnih ponuđača i koordinacija svih aktivnosti u procesu preuzimanja akcionarskih društava
 • Pismeno obaveštavanje klijenta o realizaciji naloga, odnosno nemogućnosti realizacije
 • Kliring i saldiranje obaveza i potraživanja po osnovu zaključenih poslova sa hartijama od vrednosti

M&V uvek pronalazi rešenje i odgovor na potrebe svojih klijenata. Ponosni na visoko stručan kadar, profesionalizam i kvalitet, ovo društvo ima svoje poslovnice u Beogradu i Novom Sadu.

 

Kontakt

M&V Investments

Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 115E
Telefon: +381 11 3530 900
Fax: +381 11 3116 974
E-mail: bg@mvi.rs
Website: www.mvi.rs