Vesti - Društvena odgovornost

Još jedan korak kojim štitimo životnu sredinu

10/08/2015

Svaka kompanija koja u svom procesu proizvodnje koristi sredstva za zaštitu bilja mora biti svesna da neadekvatno zbrinjavanje otpada od pesticida, bilo da je to prazna ambalaža ili je sredstvo za zaštitu bilja sa isteklim rokom trajanja, sigurno će imati negativne posledice po životnu sredinu.


Privredno društvo Labudnjača d.o.o. iz Vajske, koje posluje u okviru sistema MK Group, dokazalo je ponovo svoju opredeljenost da pri realizaciji svojih poslovnih aktivnosti vodi brigu o uticajima na životnu sredinu. Pored činjenice da već godinama vrši reciklažu prazne ambalaže od pesticida privredno društvo je sada izdvojilo blizu 10 000 evra za pravilno zbrinjavanje opasnog otpada od pesticida koji više nisu za prvobitnu namenu. Privredno društvo je predalo ovlašćenom operateru za zbrinjavanje otpada herbicide, insekticide i fungicide čiji je rok već istekao. Na osnovu Izveštaja o ispitivanju otpada koji je izrađen nakon uzorkovanja i ispitivanja otpada od strane akreditovane laboratorije otpad je namenjen prekograničnom kretanju, odnosno insineraciji (spaljivanju). Nakon adekvatnog upakovanja, obeležavanja i prevoza opasan otpad je privremeno uskladišten na lokaciji operatera za upravljanje opasnim otpadom i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Bazelskom konvencijom biće trajno zbrinut spaljivanjem u zemlje članice EU.


Upravo zbog karakteristika ovakve vrste otpada koje ga čine opasnim (zapaljiv, nadražujući-iritantan, štetan, ekotoksičan, odnosno nakon neadekvatnog odlaganja proizvodi druge supstance koje poseduju opasne karakteristike), pesticidi sa isteklim rokom trajanja moraju biti zbrinuti na gore propisan način. Dokaz za propisno upravljanje otpadom je overen Dokument o kretanju opasnog otpada koji svaki vlasnik otpada mora da obezbedi nakon njegove predaje ovlašćenom operateru.


Mislite o tome i Vi, jer se jednom degradirana životna sredina sporo i teško oporavlja.